Kişiye Özel Eğitim

Kişiye Özel Eğitim

Farklı hastalar ilaçlara ve tedavilere farklı tepkiler verir.

Dolayısıyla, kişiye özel tedavi hastaların yaşam süresinin uzatılması açısından kritik önemdedir. Ancak hangi tedavi yönteminin seçilmesi gerektiğini belirlemekte kullanılan etkenleri tespit etmek kolay değildir.

Yapay zekâ “tek tip” tedaviyi tarihe gömerek, kişiye özel tedaviler, terapiler ve ilaçlar önerir. Makine öğrenimi bu karmaşık istatistiksel çalışmayı otomatik hale getirir ve hastanın belirli bir tedaviye vereceği tepkiyi tespit etmekte yararlanılacak göstergelerin belirlenmesini sağlar Sistem bunu benzer hastaların çapraz değerlendirmesini yaparak, hastalara uygulanan tedavileri ve sonuçları karşılaştırarak öğrenir. Ortaya çıkan öngörüler doktorların nasıl bir tedavi uygulanacağını belirlemesini kolaylaştırır.

 

 

 

Sonuç ve Öneriler Hastanelerde çizelgeleme uygulamalarının yapılacağı alanlar çok çeşitlidir.

Bu çalışma ameliyathanelerin çizelgelenmesi problemine odaklanmayı amaçlamıştır. Hastane içi işler için yapılan çizelgelemelerin amaçlarından biri, hastane kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Hastanelerin dolayısıyla ameliyathanelerin birer hizmet ünitesi olduğu düşünüldüğünde, hasta memnuniyeti göz ardı edilmemelidir. Hastanın psikolojik olarak kendini hazırladığı bir operasyonun, çizelgelemeden doğan aksaklıklar nedeniyle iptal edilmesi hastalara rahatsızlık verecektir. Bu tür bir durumun insani boyutu bir kenara bırakılırsa hastane ve dolayısıyla hekim prestiji de zedelenebilir. Hastane birimleri açısından bakıldığında hem iş yükü hem de gelir/gider kalemleri açısından en önemli birimlerindendir. Ameliyathanelerin performanslarının arttırılması planlamalara, personele, personelin hazırlığına, ameliyatın performansına, ameliyathanenin hazırlığına ve benzeri etkenlere bağlıdır. Verimsiz ameliyathane yönetimi hastaların beklemelerine veya operasyonların iptaline neden olabilir. İyi yönetilen bir ameliyathane ise hasta merkezli sonuçların iyileşmesine ve hasta/personel memnuniyetinin artması ile sonuçlanır. Bu çalışmada ele alınan probleme göre bir ameliyathanenin performansına etki eden kriterlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bir ameliyathanenin verimliliği nasıl arttırılır, ameliyathanenin kullanımı nasıl iyileştirir sorularını etkileyen kriterlerin incelenmesi yapılmıştır. Bir ameliyathanenin performansını etkileyen faktörleri belirleyebilmenin ilk aşaması denetim olmaktadır. Bunun için ameliyathane kullanımı ile ilgili çeşitli performans kriterleri tanımlanmıştır Ameliyathane maliyetleri ise değer odaklı bakımı anlayabilmek için önemlidir ve yöneticiler minimum maliyetle bakım sağlanmasını amaçlamaktadırlar. Bir hastanede etkin bilgi sistemleri ile de denetim çok yönlü olarak sağlanabilmektedir. Bilgi yöneticiler tarafından, stratejik bir kaynak ve işletmelerin potansiyelini arttıran bir faktör olarak görülmektedir. Organizasyonel yapılar bilgi üreten ve paylaşımını sağlayan sistemlerin kurulmasını desteklemelidirler. Bu yüzden etkili bir şekilde kurulan bilgi sistemleri hastane yöneticilerinin ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda yardımcı kararlar almayı sağlamaktadır. Geliştirdikleri bilgi sistemleri ile örgütlerine ilave değer katmaktadırlar.   Ameliyathanelerin performanslarına etki eden faktörlerin değerlendirilmesine yönelik bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Bu yüzden bu çalışma, ilerleyen çalışmalara performanslara etki eden faktörlerin etkilerini ölçümleyebilme açısından katkı sağlamaktadır. Yalın Yönetimin Sağlık Sektöründe Uygulanması  

Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de değişim kaçınılmazdır. Dinamik çevre koşulları ve rekabet yoğun ekonomik ortam, işletmeleri hem tüketici beklentilerine uygun, hatasız, kaliteli ürün ve hizmetler üretmeye itmekte hem de geleceğe dönük beklentilerin neler olabileceği hususunda öngörüler yapmaya yöneltmektedir (Can, İbicioğlu 2008). Mevcut küresel ekonomik ortamda hükümetler bir yandan sağlık hizmetlerinde kalite düzeyini arttırmaya çalışırken bir yandan da sağlık için yapılan kamu harcamalarını azaltmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden yönetim felsefesine daha çok önem vermeye başlanmıştır (Waring, Bishop 2010).

• Servislerde, ameliyathanelerde ve laboratuarlarda temel istikrarı sağlamak.

• Teşhis ve tedaviyi kapsayan doğru klinik rotalarını tespit etmek.

• Baştan sona paylaşılan değer akışları oluşturmak.

• Teşhis değer akışlarını yeniden tasarlamak ve bütünleştirmek.

• Tedarik malzemesi kullanımına göre farklı sıklıklarla temin etmek.

• Yalın sağlık sistemleri tedarik zinciri oluşturmak.

Elbette bu sistemlerin temel hedefi doktorların işlerini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak. Amaç basitleştirmek, düzenlemek ve bu yolla hizmet kalitesini artırmak olmalıdır.